Klik på de enkelte træf/årstal or at se flere billeder
fra det pågældende træf

Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf

I 1997 fik gruppen den idé at forsøge at samle så mange jagthornsblæsere, som man kunne finde frem til  – grupper såvel som solister – til et træf, hvor man kunne blæse med og for hinanden, under devisen ”Normalt når jagthornsblæsere mødes, er det til konkurrencer med ”nerver på o.s.v.” – her skal det alene være glæden ved at blæse jagthorn, der skal være det bærende”.
Med stor velvilje fra ejerne af Rugaard Gods, Lisbeth Mourier-Pedersen og Henning Madsen, fik man lov at holde dette træf i parken ved Rugaard Gods, - der dannede den helt rigtige ramme om arrangementet.
Det lykkedes at samle ca. 75 blæsere fra følgende grupper: ”Aros”, Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe (regerende danmarksmestre), Aaby-Blæserne, Mejlgaard Blæserne, Todbjerg-Mejlby Blæserne, ”Ekko”, ”Blichlej”, Midtthy Jagtforenings Hornblæsere – og naturligvis Ebeltoft Jagthornsblæsere selv.
Det var lykkedes at få lederen af Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe, solotrompetist ved Aalborg Byorkester, Per Iversen, til at være den musikalske leder af arrangementet, og han havde i dagens anledning komponeret ”Rugaard Godsfanfare”, som han ur-opførte og efterfølgende overrakte noderne til til Rugaards ejerpar.
Det hele var en meget stor succes, der også trak mange tilskuere til, og fra flere af de deltagende blæsere blev vi opfordret til at gentage arrangementet til næste år.

Det tog gruppen alvorligt, og takket være imødekommenhed fra Lyngsbækgaards ejerpar, Vivi og Per Henriksen, kunne succes’en gentages i 1998 og i lige så velegnede rammer, nemlig Lyngsbækgaards smukke park.
Rygtet om det første træf var ”løbet i forvejen”, og deltagerantallet var derfor oppe i nærheden af 100 blæsere. Af nye grupper i forhold til det første år sås Hinnerup og Omegns Jagthornsblæsere og Skødstrup Sogns Jagthornsblæsere.
Som noget ekstra havde fru Vivi Henriksen skabt kontakt til historiker Eva Trein Hansen fra den franske ambassades bibliotekt, der causerede om jagthornsblæsningens historie.
I en efterfølgende omtale af arrangementet i Jægerforbundets medlemsblad, ”Jæger”, omtalte formanden for Danmarks Jægerforbunds Jagthornsudvalg, Tage Madsen, – der i øvrigt åbnede arrangementet ved at overbringe ”Jægerforbundets hilsen” – arrangementet som Danmarks næststørste efter Jægerforbundets forbunds- mesterskaber.
Også denne gang var Per Iversen den musikalske leder ved afviklingen, og også denne gang havde han komponeret et særligt signal, tilegnet Lyngsbækgaard, ”Lyngsbækgaard Gods fanfare”.

Igen skortede det ikke på opfordringer til at gentage det hyggelige arrangement, og gruppen rettede derfor henvendelse til ejeren af Møllerup Gods, hofjægermester, kammerherre Flemming Lüttichau, der udviste samme imødekommenhed, som ejerne af Rugaard og Lyngsbækgaard havde gjort. Og igen blev det en succes, da træffet i 1999 afholdtes i Møllerups smukke park. Blandt andre deltog ”Møllerup Godsblæsere”, far og søn, Gunnar og Peter Rasmussen, der normalt blæser ved Møllerups godsjagter, og som gjorde stor lykke med ”Møllerup Vignetten” og ”Økologisk jagt Begynd”.
Andre nye deltagere var ”Søllinge Jagtblæsere”, ”Djurs Jagtblæsere”, ”Spidsduerne”, ”Horsens Jagthornsblæsere”, Nørreåens Jagtblæsere”, ”Eriks Drenge” og ”Fyrkat-Blæserne”.
Arrangementet blev yderligere ”krydret” ved at skytte Christian Nissen fremviste Møllerup Jagtvæsens fasan- og andeopdræt, ligesom Dansk Retrieverklub gav jagthundeopvisning, bl.a. med apportering i voldgraven.
Da Møllerup Gods allerede havde sin egen fanfare – ”Møllerup Vignetten” – som Møllerup Godsblæsere fremførte, havde Per Iversen i stedet komponeret en fanfare til arrangørerne, ”Ebeltoft Jagthorns Fanfare”, som han ur-opførte og efterfølgende overrakte noderne til.
”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf” havde hermed bidt sig fast som en årligt tilbagevendende tradition. I gruppen var man enige om, at træffet så vidt muligt skulle holdes et nyt sted hvert år, - i parken ved et af de mange godser og herregårde, som egnen er så rig på.
Og takket være lige stor imødekommenhed, uanset hvor man henvendte sig for at bede om lov til at ”komme indenfor” i deres park for at holde træffet, lykkedes det virkelig at gennemføre denne idé.

Alle træf er gennemført over samme ”skabelon”: Per Iversen har været den musikalske leder, der er blevet indledt med en fællessang, hvorefter stedets ejer har budt velkommen og formanden for Jægerforbundets Jagthornsudvalg, Tage Madsen, har overbragt Jægerforbundets hilsen. Der har været suppleret med forskellig jagtrelateret underholdning umiddelbart efter frokostpausen, og Per Iversen har hver gang komponeret en fanfare til det pågældende gods, hvor træffet er blevet afholdt. Denne er blevet ur-opført af ham selv, og han har overrakt noderne til godsejeren.

De følgende træf blev holdt således :

2000 på Rolsøgaard, - hvilket i øvrigt er den eneste gang, hvor man har måttet benytte sig af regnvejrs-alternativet (man har altid sikret sig en stor lade eller lignende som alternativ i tilfælde af regnvejr). Af nye deltagere så vi gruppen ”Hæsblæserne” fra Ølgod.
Her var der ikke mindre end to ekstra underholdnings-indslag, først schweiss-hunde-opvisning ved Niels Bertram Mikkelsen og Søren Raghner, hvor sidstnævnte supplerende fortalte om schweisshunde-arbejdet, og senere på dagen falkejagt-opvisning ved formanden for Dansk Falkejagt-Klub, Frank Skaarup Hansen, hvilket trak ekstra mange publikum’er til. Heldigvis var der et lille ophold i regnvejret, medens falkejagt-opvisningen foregik.
Den fanfare, som Per Iversen havde komponeret, hed ”Rolsøgaard Jagtfanfare”.

2001 i parken ved Søholt. Da Søholts park går helt ned til bredden af Stubbe Sø, var det relevant at lade den ekstra underholdning have noget med ”det våde element” at gøre. Derfor var der dagen igennem demonstration i fluebinding i særskilt telt og efter kaffepausen midt på eftermiddagen var der kajak-opvisning på søen, bl.a. med såkaldte ”grønlændervendinger”.
Som ny – og meget populær – deltager så vi ”Waldkornskvartetten”, der også hvert år siden har henrykket publikum med sine dejlige, blide toner.
2001 var også året, hvor Ebeltoft kunne fejre sit 700-års købstadsjubilæum, og arrangementet indgik derfor også som et af de mange kulturelle arrangementer, der var med til at markere dette købstadsjubilæum (det samme var Jægerforbundets ”danmarksmesterskaber”, der afholdtes en måned tidligere i parken ved Rugaard Gods, - med Ebeltoft Jagthornsblæsere som praktisk arrangør med assistance fra Hyllested og Elsegaarde Jagtforeninger).
I den anledning (købstadsjubilæet) havde Per Iversen dette år komponeret hele to fanfarer, som han ur-opførte, ”Søholt Jagtfanfare” og ”Ebeltoft Købstadsfanfare”. Noderne til førstnævnte blev overrakt til godsejer Hasse Hoffmann og noderne til købstadsfanfaren til borgmester Knud Thorgaard. - Resten af jubilæumsåret kunne man på kommunens telefonanlæg høre "Ebeltoft Købstadsfanfare" som ventesignal, når man ringede til kommunen.

I 2002 var det Høegholm Gods, der lagde park til. Igen var der nye grupper blandt deltagerne, nemlig ”Broby Blæserne” og gruppen ”Hallali”.
Den ekstra underholdning bestod dels af koncert med ”Ebeltoft Koret” (hvor godsejerfruen fra Høegholm, fru Linda Schmidt, selv er med i koret), der i sang priste den danske natur, - og af schweisshundeopvisning ved registreret schweiss-hundefører Knud Riisager.
Per Iversen underholdt også ved at blæse på lur, og dette år havde han kaldt sin nye fanfare for ”Høegholm Godsfanfare”. 

I 2003 holdtes Træf'et på Herregården Isgaard, og igen var det tilsmilet af det allersmukkeste sommervejr. Af ”nye ansigter” så vi denne gang ”Nibe Jagthornsblæsere” og ”Stilling Jagtforenings Hornsblæsere”.
Den ekstra underholdning var (igen) falkejagt-opvisning ved Frank Skaarup Hansen, og igen trak det ekstra mange tilskuere/tilhørere til.
Traditionen tro ur-opførte Per Iversen en fanfare, komponeret til dagen og godset: ”Isgaard Jagtfanfare”. 

Konferencier Jesper Elle byder velkommen og introducerer dagen

Her er det os selv, der "er på"

Fællesblæsning under ledelse af Per Iversen

Per Iversen og det kvindelige medlem af Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe
gav et par numre på lurer

I 2004 var arrangementet henlagt til parken ved Kalø Jagtslot, hvor det var skovrider ved Fussingø Statsskovdistrikt, Jens Bjerregaard, der – i den smukke, grønne skovrider-uniform – bød velkommen.
Desværre trak dette træf ikke så mange blæsere til, men der var dog en enkelt ny gruppe blandt deltagerne, nemlig ”Glaspusterne” fra Randers. - Derimod var der stor publikums-interesse, idet den ekstra underholdning dels var rundvisning i jagtslottet (ved DMU’s leder Henning Noer) og orientering om hvilke opgaver DMU’s afdeling for fauna-økologi (tidligere Vildtbiologosk Station) udfører i den historiske bygning samt mulighed for at besøge ”Stoffers Samling” på Jægerforbundets Vildtforvaltningsskole.
Årets fanfare – Kalø Jagtslots Jægerfanfare – blev af Per Iversen ur-opført og noderne overrakt til skovrider Jens Bjerregaard og Henning Noer.

Skovrider Jens Bjerregaard byder velkommen

Per Iversen dirigerer fællesblæsning

Publikum nød både det gode vejr og de glade jagthornstoner

"Aros" var som sædvanlig suveræne

2005 blev året, hvor Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf for første gang havde udenlandsk deltagelse. Det var ejerne af Bjørnholm Gods, Grethe og Jørgen Mahler, der velvilligt stillede parken til rådighed, og den udenlandske deltagelse bestod af de to svenske gruppe ”Skånes Jakthorn” og ”Nässjöortens Jakthornsblåsare”, der begge høstede stort bifald for deres optræden. Blandt andet blæste ”Skånes Jakthorn” også på naverlurer.
Ligeledes for første gang var der sjællandsk deltagelse, nemlig ”Jagthornsblæserne Greve” og fra Jyllands-siden var ”Varde og Omegns Jagthornslaug” og ”Grenaa Jagtforenings Jagthornsblæsere” nye deltagere. – Deltagerantallet var dette år helt oppe på knap 150 deltgere.
Den ekstra underholdning var opvisning med islandske heste, blandt andet med landsholdsrytteren, den 3-dobbelte danmarksmester Tinna Viskum Madsen. – Det var i øvrigt sidste gang, der var ekstra underholdning, idet man fandt, at det tog for meget tid fra jagthornsblæsningen, når der var så mange deltagende blæsere.
Per Iversens komposition hed dette år ”Bjørnholm Gods Fanfare”.

Fællesblæsning
(længst til højre Skånes Jakthorn)

Nässjöortens Jakthornsblåsare

Skånes Jakthorn
spiller på naverlurer

To af deltagerne fra Nässjöortens Jakthornsblåsare
i deres fornemme uniformer

I 2006 kunne vi holde ”jubilæums-træf” – nr. 10 i rækken. Vi var glade for, at det – igen takket være stor velvilje fra Rugaards ejerpar, Lisbeth Mourier-Pedersen og Henning Madsen – var muligt at afholde dette det samme sted som det første træf i sin tid, nemlig i parken ved Rugaard Gods.
Igen var den svenske gruppe ”Skånes Jakthorn” repræsenteret, men dog ikke med en hel gruppe, hvorfor de kun deltog i fællesblæsningerne. Til gengæld var der ikke mindre end 3 sjællandske grupper blandt deltagerne: ”Jagthornsblæserne Greve”, ”Knuds Piger” og ”Køge Herfølge Jagthornsblæsere” og af nye jyske grupper så vi pigegruppen ”Femina” og ”Viborg Blæserne”.
Arrangementet , der havde samlet ca. 130 blæsere,  var begunstiget af et usædvanligt smukt sommervejr og havde meget stor publikums-tiltrækning.
I anledning af ”jubilæet” var formanden for Ebeltoft Kommunes Folkeoplysningsudvalg, Bent Hansen, mødt frem og fra talerstolen overbragte han kommunens hilsen og lykønskning (ledsaget af en check), - og til afslutning mødte vægterne fra Ebeltoft op og afsluttede arrangementet med de kendte, gamle vægtervers.
Da Per Iversen jo en gang tidligere havde komponeret en fanfare til Rugaard, havde han denne gang komponeret ”10 års Blæsertræf Fanfare”, der var tilegnet jagthornsblæsere på Djursland.
Per Iversen havde ligeledes indspillet en CD med samtlige signaler fra de 10 træf, - der kunne købes på dagen.

En af de store fællesblæsninger med Per Iversen som dirigent

Jagthornsdblæserne, Greve,
der var den ene af de 3 deltagende sjællandkse grupper

Herover ses den sjællandke mix-gruppe "Knuds Piger og De gamle Drenge", der var sammensat af grupperne "Knuds Piger" og "Hegnsskytterners Blæserlaug"

Herover ses "Knud selv",
der på et gammelt russisk horn blæste "Åbne vidder", - det utroligt smukt

"Waldhornskvartetten" bidrog "som sædvanlig" med sine dejlige, bæøde tioner og smukke melodier

Publikum nød både det gode vejr og den gode musik

Traditionen tro havde Per Iversen komponeret en  fanfare i dagens anledning. Da Rugaard jo allerede  i 1997 modtog en fanfare, var det denne gang  "10 års Jubilæums Fanfare"

Det var en meget stemningfuld afslutning, da Ebeltofts vægtere kom spadserende i deres adstadige tempo ned mellem publikum og sang de gamle vægtervers, - hvorefter alle sluttede af med at synge ”I skovens dybe stille ro” – til akkompagnement af Per Iversen.

2007 blev det sidste år for ”Ebeltoft Jagthorns-Blæser-Træf”.
I hvert fald for en årrække. Gruppen syntes, at der måtte ”nye kræfter til at tage over”, - det har immervæk været et stort arbejde at gennemføre disse store stævner hvert år. Der er jo også et gammelt ordsprog, der siger, at ”man skal holde medens legen er god”. – Hvis vi var fortsat, og interessen var dalet, ville disse træf pludselig ikke stå så godt i erindringen hos de, der har deltaget.
Og 2007-træffet, der afholdtes på Skærsø Hovedgaard var da også stadig en lige så stor succes, som de foregående år.
Også dette år var der udenlandsk deltagelse, - for første gang fra Tyskland, hvor gruppen ”Bläsergruppe Dingstede” deltog med både en ”almindelig” jagthornsgruppe og en ”ventilhornsgruppe”, og de var virkelig en nydelse at høre på. Ligeledes deltog der repræsentanter fra ”Jagdbläsergruppe Lüneburg”, der dog ikke var fuldtallig, og som derfor kun deltog i fællesblæsningerne.
Også dette år var der sjællandsk deltagelse. Igen var det ”Jagthornsblæserne Greve” og som nye ”Gladsaxe Jagthornsblæsere”. De to grupper blæste i øvrigt sammen.
Arrangementet holdtes på den store plæne mellem længerne i den firlængede gård, og i middagspausen var der mulighed for publikum for at se selve parken med de mange smukke rhododenron bag hovedbygningen (af praktiske årsager (adgangsmuligheder) var det ikke muligt at holde træffet der).
Per Iversens komposition dette år hed ”Skærsø Hovedgaards Jagtfanfare”.
I 2007 var det i øvrigt Ole Bisp, næstformand i Elsegaarde Jagtforening, der var konferencier. Alle de tidligere år havde Jesper Elle på fortræffelig vis løst denne opgave, men på grund af sygdom havde han desværre meldt forfald dette år. Men Ole Bisp var en aldeles fuldgod substitut.  

En af de store fællesblæsninger

Herover den ene af de to deltagende, tyske grupper :Dingstederr Jagdhornbläsergruppe. Den anden var Jagdhornbläser- gruppe Lüneburg, der dog ikke var fuldtallig og derfor kun deltog i fællesblæsningerne

Blandt de forskellige indslag var Jørgen Blaabjerg fra Jagthornsblæserne Greve (t.v.), der blæste ”Jægerkoret fra Elverhøj” på 2 horn (Parforce + Fürst Pless)

Ved træf'et deltog repræsentanter fra 15 forskellige grupper. Herover ses pige-gruppen ”Femina”, der jo er et tydeligt bevis på, at jagthornsblæsning også er noget for piger

_________________________________________________________________________________________________________________________

Deltagelse i "udensogns" blæsertræf

Udover, at gruppen selv stod som arrangør af "Ebeltoft jagthorns-Blæser-Træf" i disse 10 år, har gruppen også deltaget i forskellige andre træf "udensogns". Således den 11.-12. marts i Nässjö i Sverige, den 26. januar 2007 i Jagthornsblæserne Greve's "jubilæumstræf" i anledning af gruppens 25-års jubilæum, den 21.-22. september "Jagdhornbläsertreff Kirschhatten" i Tyskland og den 01. juni i "Kreds-Blæser-Træf2 ved Vestermølle i Århus, arrangeret af jagthornskoordinatoren i Jægerforbundets Kreds 3.

Nässjö, 2006

Greve 2007

Dingstede/Kirschatten, 2008

Vester Mølle, 2014