Pressemeddelelse / orientering

Syddjurs Jægerråd inviterer til vælgermøde med fokus på naturforvaltningen i Syddjurs Kommune

Seks dage før kommunalvalget – nærmere betegnet torsdag den 11. november – inviterer Syddjurs Jægerråd til, hvad man måske kan kalde et anderledes eller utraditionelt vælgermøde. Der er ved dette vælgermøde hverken lagt op til snak om økonomi/skat, normeringer i ældresektoren eller på børne- og ungeområdet, på  arbejdsudbud, erhvervsvenlighed eller bosætning, infrastruktur eller konstitueringskonstellationer – o.s.v. …
Derimod er der lagt op til en aften med fokus på naturforvaltning i Syddjurs Kommune.

Naturforvaltning er mange, og indimellem også modsatrettede, ting. Nævnt i flæng eksempelvis vådområder, vindmøller, solenergi, gødskning/pestisidbelastning, hegninger/rewildning, rekreative områder ctr. færdselsforbud,

§ 3-områder, fredninger, biotopbeskyttelse, biodiversitet, CO2-belastning ctr. kvæghold, naturbeskyttelse/-benyt- telse - og meget, meget mere.

Alt sammen noget, der nok kan sætte sindene i kog og fremme spørge- og kommentarlysten.

I Syddjurs Kommune har Jægerrådet sæde i kommunens Grønne Råd sammen med en række andre grønne organisationer. I Jægerrådet føler man ikke, at de grønne organisationer i rådet bliver hverken hørt eller inddraget nok. Tværtimod opleves det som oftest, at Det Grønne Råd blot er et efterretnings-organ. Derfor kunne Jægerrådet f.eks. godt tænke sig at spørge byrådskandidaterne om, hvilke muligheder, de ser for at inddrage de grønne organisationer mere aktivt i arbejdet og dermed styrke samarbejdet mellem kommune og de grønne organisationer.

En lang række andre spørgsmål kunne relevant trænge sig på. Eksempelvis vides, at der ”på højere niveau” er ønsker/planer om etablering af en natur-nationalpark på nogle af de statsejede arealer i Mols Bjerge, der ikke i forvejen er omfattet af den ”rigtige” nationalpark. Hvordan ser vores kommende byrådspolitikere på etablering af en natur-nationalpark i kommunen ? - Natur-nationalparker er som bekendt indhegnede område uden offentlig adgang m.m. – Opfatter de vordende byrådsmedlemmer hegning som en del af aktiv og levende natur ? – Natur-nationalparkerne indebærer pr. automatik udlægning af arealer til såkaldt ”urørt skov”.  Af nogle opfattet som et meget populært og populistisk udtryk. Ved byrådskandidaterne, at ”urørt skov” skaber mindre biodiversitet, mindre CO2-udledning og ingen samfundsøkonomiske fordele end det, der kaldes ”Klimaskov”, også kaldet naturnær skovdrift ? Og vil byrådskandidaterne arbejde for, at hvis der skal etableres en natur-nationalpark i Mols Bjerge, vil man argumentere for, at den bør indeholde ”Klimaskov” i stedet for ”urørt skov”  ?
Opfatter byrådskandidaterne jagt som en aktiv del af naturforvaltningen i Syddjurs Kommune ? – og hvis ja, hvilke muligheder ser kandidaterne så for et udbygget samarbejde med jægerne om den fremtidige naturforvaltning ?

Alle de opstilllede partier til byrådsvalget i Syddjurs Kommune er inviteret til at deltage, og alle har lovet at lade sig repræsentere af den kandidat, der tegner partiets naturpolitik mest indgående.

Arrangementet holdes i ”Jagtens Hus”, Kalø, torsdag den 11. november kl. 19.00.  I løbet af aftenen byder

Arrangementet holdes i ”Jagtens Hus”, Kalø, torsdag den 11. november kl. 19.00.  I løbet af aftenen byder Danmarks Jægerforbund på kaffe og kage, hvorfor der venligst bedes om tilmelding af hensyn til både logistik og forplejning.

Tilmelding bedes foretaget skriftligt enten til jægerrådsformand Poul Arne Nielsen, sms 5090 6370 / e-mail: poularnen@gmail.com – eller digitalt direkte til Jægerforbundet via nedenstående link.

Ud af de grønne organisationer, der har sæde i kommunens Grønne Råd, er Syddjurs Jægerråd alene om at have taget initiativ til dette – efter Jægerrådets opfattelse – vigtige emne som en del af den kommende 4-års valgperiodes indsatsområder. Men Jægerrådet oplyser samtidig, at ALLE ER VELKOMNE, uanset om man er jæger eller ej. Det vigtige er, at man interesserer sig for naturforvaltningens vilkår og prioritering i den kommende byrådsperiode. Blot man husker at tilmelde sig.

Læs evt. mere om arrangementet på dette link:
https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=22495

Fakta:
Kommunalpolitisk vælgermøde om naturforvaltningen i Syddjurs Kommune.
Torsdag den 11. november 2021, kl. 19.00 i ”Jagtens Hus”, Kalø.

Alle er velkomne – fri entré.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til logistik og forplejning.